Chính sách và điều khoản

Bắt đầu có hiệu lực từ 28/09/2020

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các Điều khoản và Điều kiện, không sử dụng trang web này!

Trung tâm Phục hồi chức năng VinaHealth (Trung tâm VinaHealth) có thể sửa đổi và cập nhật các Điều khoản và Điều kiện này bất kỳ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web Trung tâm VinaHealth (“Website Trung tâm VinaHealth” hoặc “website”) có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Trang web không cung cấp lời khuyên y tế

Nội dung của Trang Trung tâm VinaHealth, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, hình ảnh và các tài liệu khác do Trung tâm VinaHealth tạo ra hoặc lấy từ người cấp phép của Trung tâm VinaHealth và các tài liệu khác có trên Trang www.trungtamphuchoichucnang.com (gọi chung là “Nội dung”) chỉ dành cho mục đích thông tin. Nội dung không nhằm thay thế cho lời khuyên, chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên nghiệp. Luôn luôn tìm kiếm lời khuyên của bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế có trình độ chuyên môn khác nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tình trạng sức khỏe. Đừng bao giờ bỏ qua lời khuyên y tế chuyên nghiệp hoặc trì hoãn việc tìm kiếm nó vì những điều bạn đã đọc trên Trang Trung tâm VinaHealth!

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể phải cấp cứu y tế, hãy gọi cho bác sĩ hoặc 911 ngay lập tức. Trung tâm VinaHealth không đề xuất hoặc xác nhận bất kỳ xét nghiệm, bác sĩ, sản phẩm, quy trình, ý kiến ​​cụ thể nào hoặc thông tin khác có thể được đề cập trên Trang web. Việc phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi Trung tâm VinaHealth, nhân viên của Trung tâm VinaHealth, những người khác xuất hiện trên Trang web theo lời mời của Trung tâm VinaHealth hoặc những khách truy cập khác vào Trang web hoàn toàn tự chịu rủi ro.

Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng ta cam kết bảo đảm riêng tư của lũ trẻ. Bạn nên biết rằng Trang web này không nhằm mục đích hoặc được thiết kế để thu hút trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ người nào mà chúng tôi thực sự biết là trẻ em dưới 13 tuổi.

Sử dụng Nội dung

Nội dung được đăng trên Trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền ở Việt Nam và ở nước ngoài. Trung tâm VinaHealth cho phép bạn xem hoặc tải xuống một bản sao của Nội dung chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn nếu bạn bao gồm thông báo bản quyền nằm ở cuối tài liệu, ví dụ: “© 2016, Trung tâm VinaHealth, LLC. Mọi quyền được bảo lưu” và các thông báo về bản quyền và quyền sở hữu khác có trong Nội dung. Bất kỳ quy tắc đặc biệt nào về việc sử dụng một số phần mềm nhất định và các mục khác có thể truy cập được trên Trang Trung tâm VinaHealth có thể được bao gồm ở những nơi khác trong Trang web và được đưa vào các Điều khoản và Điều kiện này bằng cách tham chiếu.

Tiêu đề Nội dung vẫn thuộc về Trung tâm VinaHealth hoặc các nhà cấp phép của Trung tâm VinaHealth. Bất kỳ việc sử dụng Nội dung nào không được các Điều khoản và Điều kiện này cho phép rõ ràng là vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này và có thể vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác. Nội dung và các tính năng khác có thể thay đổi hoặc chấm dứt mà không cần thông báo theo quyết định biên tập của Trung tâm VinaHealth. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng ở đây được dành riêng cho Trung tâm VinaHealth và các nhà cấp phép của nó. Một số Nội dung nhất định trên Trang web này được cấp phép theo Bằng sáng chế Việt Nam số 6,585,516.

Nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào, quyền sử dụng Nội dung của bạn sẽ tự động chấm dứt và bạn phải hủy ngay lập tức mọi bản sao mà bạn đã tạo ra từ bất kỳ phần nào của Nội dung.

Trách nhiệm pháp lý của Trung tâm VinaHealth và các nhà cấp phép của nó

Việc sử dụng Trang Trung tâm VinaHealth và Nội dung do bạn tự chịu rủi ro.

Khi sử dụng Trang Trung tâm VinaHealth, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện có thể nằm ngoài tầm kiểm soát và quyền hạn của Trung tâm VinaHealth và các nhà cung cấp của nó. Theo đó, Trung tâm VinaHealth không chịu trách nhiệm pháp lý đối với hoặc liên quan đến sự chậm trễ, thất bại, gián đoạn hoặc hỏng hóc của bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào khác được truyền liên quan đến việc sử dụng Trang Trung tâm VinaHealth.

Trang Trung tâm VinaHealth và Nội dung được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng”. TRUNG TÂM VINA HEALTH, NGƯỜI CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ, ĐẾN BÊN NGOÀI ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, TRUYỆN CỔ TÍCH HOẶC CÂU NÓI KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC QUYỀN LỢI NHUẬN CỦA CÁC BÊN THỨ BA VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Trung tâm VinaHealth, người cấp phép và các nhà cung cấp của nó không tuyên bố hoặc bảo đảm về những điều sau:

 1. Tính chính xác, độ tin cậy, tính đầy đủ, tính cập nhật hoặc tính kịp thời của Nội dung, phần mềm, liên kết hoặc thông tin liên lạc được cung cấp trên hoặc thông qua việc sử dụng Trang Trung tâm VinaHealth hoặc Trung tâm VinaHealth.
 2. Việc đáp ứng mọi quy định của chính phủ yêu cầu tiết lộ thông tin về các sản phẩm thuốc kê đơn hoặc sự chấp thuận hoặc tuân thủ của bất kỳ công cụ phần mềm nào liên quan đến Nội dung có trên Trang Trung tâm VinaHealth.

Trong mọi trường hợp, Trung tâm VinaHealth, người cấp phép, nhà cung cấp hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập trên Trang Trung tâm VinaHealth sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại ngẫu nhiên và do hậu quả, thương tích cá nhân / chết oan, lợi nhuận bị mất hoặc thiệt hại do dữ liệu bị mất hoặc gián đoạn kinh doanh) do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang Trung tâm VinaHealth hoặc Nội dung, cho dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, sai phạm hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác và có hay không Trung tâm VinaHealth, người cấp phép, nhà cung cấp của nó, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập trên Trang Trung tâm VinaHealth đều được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Trung tâm VinaHealth, người cấp phép, nhà cung cấp hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập trên Trang Trung tâm VinaHealth sẽ chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi thiệt hại thực tế mà bạn phải chịu, không vượt quá US $ 1000. Trung tâm VinaHealth, người cấp phép, nhà cung cấp của nó,hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập trên Trang Trung tâm VinaHealth không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thương tích cá nhân nào, kể cả trường hợp tử vong do bạn sử dụng hoặc lạm dụng Trang web, Nội dung hoặc Khu vực công cộng (như được định nghĩa bên dưới). Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web, bất kỳ Nội dung hoặc Khu vực công cộng nào phải được đưa ra trong vòng một (1) năm kể từ ngày sự kiện dẫn đến hành động đó xảy ra. Các biện pháp khắc phục theo Điều khoản và Điều kiện này là độc quyền và được giới hạn đối với những biện pháp được quy định rõ ràng trong Điều khoản và Điều kiện này.hoặc Các Khu vực Công cộng phải được đưa vào trong vòng một (1) năm kể từ ngày sự kiện dẫn đến hành động đó xảy ra. Các biện pháp khắc phục theo Điều khoản và Điều kiện này là độc quyền và được giới hạn đối với những biện pháp được quy định rõ ràng trong Điều khoản và Điều kiện này.hoặc Khu vực Công cộng phải được đưa ra trong vòng một (1) năm kể từ ngày sự kiện dẫn đến hành động đó xảy ra. Các biện pháp khắc phục theo Điều khoản và Điều kiện này là độc quyền và được giới hạn đối với những biện pháp được quy định rõ ràng trong Điều khoản và Điều kiện này.

Nội dung Người dùng và Bài gửi

Thông tin cá nhân bạn gửi đến Trung tâm VinaHealth được điều chỉnh bởi  Chính sách bảo mật của Trung tâm VinaHealth. Trong phạm vi có sự mâu thuẫn giữa Thỏa thuận này và  Chính sách quyền riêng tư của Trung tâm VinaHealth , Thỏa thuận này sẽ chi phối.

Trang web chứa chức năng và các khu vực tương tác khác,  bao gồm blog, đánh giá của người dùng về thông tin thuốc, đánh giá của người dùng trên Danh bạ bác sĩ, v.v. (gọi chung là “Khu vực công cộng”) cho phép người dùng đăng hoặc tải lên nội dung và thông tin khác, bao gồm nhận xét, hình ảnh, câu hỏi, bài đánh giá và các tài liệu khác (“Nội dung người dùng”). Người dùng cũng có thể tải lên Nội dung của Người dùng thông qua sự hiện diện thương hiệu chính thức của chúng tôi trên các nền tảng truyền thông xã hội và thẻ bắt đầu bằng # có thương hiệu, bao gồm nhưng không giới hạn Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube, Instagram và Pinterest, (gọi chung là “Nền tảng Truyền thông Xã hội”). Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng, tải lên hoặc truyền bất kỳ thông tin liên lạc hoặc Nội dung Người dùng nào dưới bất kỳ hình thức nào lên Khu vực Công cộng hoặc Nền tảng Truyền thông Xã hội vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên nào. Bằng cách gửi thông tin liên lạc hoặc Nội dung người dùng đến các Khu vực Công cộng hoặc Nền tảng Truyền thông Xã hội, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này và các chính sách hiện hành khác, chẳng hạn như Nguyên tắc đánh giá. Trung tâm VinaHealth có quyền xóa Nội dung Người dùng vì bất kỳ lý do gì, bao gồm Nội dung Người dùng mà chúng tôi tin rằng vi phạm Điều khoản và Điều kiện này hoặc các chính sách khác của chúng tôi, chẳng hạn như Nguyên tắc Đánh giá của chúng tôi . Bằng cách gửi bất kỳ thông tin liên lạc hoặc Nội dung Người dùng nào đến Khu vực Công cộng hoặc Nền tảng Truyền thông Xã hội, bạn đồng ý thêm rằng việc gửi đó là không bí mật cho mọi mục đích. Điều quan trọng cần lưu ý là Trung tâm VinaHealth không chịu trách nhiệm về hoạt động, điều khoản sử dụng hoặc chính sách của bất kỳ Nền tảng Truyền thông Xã hội nào. Trước khi sử dụng bất kỳ Nền tảng truyền thông xã hội nào, bạn nên xem lại các điều khoản sử dụng và chính sách của nó, bao gồm cả chính sách bảo mật của nó.

Nếu bạn gửi hoặc đăng Nội dung người dùng lên Khu vực công cộng hoặc Nền tảng truyền thông xã hội, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không gửi hoặc truyền tới Trung tâm VinaHealth bằng email, (bao gồm cả thông qua các địa chỉ email được liệt kê trên trang “Liên hệ với chúng tôi”) bất kỳ thông tin liên lạc nào hoặc nội dung vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên nào. Nếu bạn gửi bất kỳ thông tin kinh doanh, ý tưởng, khái niệm hoặc phát minh nào cho Trung tâm VinaHealth qua email, bạn đồng ý rằng việc gửi đó là không bảo mật cho mọi mục đích.

Nếu bạn gửi hoặc đăng Nội dung người dùng lên Khu vực công cộng hoặc Nền tảng truyền thông xã hội hoặc nếu bạn gửi bất kỳ thông tin kinh doanh, ý tưởng, khái niệm hoặc phát minh nào cho Trung tâm VinaHealth qua email , bạn sẽ tự động cấp phép hoặc đảm bảo rằng chủ sở hữu của nội dung hoặc trí thức đó tài sản đã cấp rõ ràng-Trung tâm VinaHealth một quyền và giấy phép miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, trên toàn thế giới, không độc quyền, hoàn toàn có thể cấp phép lại để sử dụng, tái sản xuất, tạo các tác phẩm phái sinh từ, sửa đổi, phóng tác, xuất bản, chỉnh sửa, dịch, phân phối, thực hiện, và hiển thị công khai nội dung gửi hoặc Nội dung Người dùng đó trên bất kỳ phương tiện hoặc phương tiện nào, hoặc bất kỳ hình thức, định dạng hoặc diễn đàn nào hiện đã được biết đến hoặc sau này được phát triển. Trung tâm VinaHealth có thể cấp phép lại các quyền của mình thông qua nhiều cấp giấy phép con. Nếu bạn muốn giữ bất kỳ thông tin kinh doanh, ý tưởng, khái niệm hoặc phát minh nào ở chế độ riêng tư hoặc độc quyền, đừng gửi chúng đến Khu vực công cộng hoặc Nền tảng truyền thông xã hội hoặc tới Trung tâm VinaHealth qua email. Chúng tôi cố gắng trả lời mọi email một cách kịp thời, nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể làm như vậy.

Đệ trình của người dùng – Tệp hình ảnh, video, âm thanh

Bạn đồng ý chỉ đăng hoặc tải lên phương tiện (như ảnh, video hoặc âm thanh) trên Trang Trung tâm VinaHealth hoặc Nền tảng truyền thông xã hội mà bạn đã tự chụp hoặc bạn có tất cả các quyền để truyền tải và cấp phép  và không vi phạm nhãn hiệu, bản quyền, quyền riêng tư, hoặc bất kỳ quyền nào khác của bất kỳ người nào khác. Ảnh hoặc video của những người nổi tiếng và ảnh hoạt hình hoặc truyện tranh thường có bản quyền của chủ sở hữu.

Để bảo vệ quyền riêng tư của mình, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không gửi bất kỳ phương tiện nào có chứa Thông tin nhận dạng cá nhân  (như tên, số điện thoại, địa chỉ email hoặc URL trang web) của bạn hoặc của bất kỳ ai khác. Nghiêm cấm việc tải lên các phương tiện như hình ảnh hoặc video của người khác mà không có sự cho phép của họ.

Bằng cách tải lên bất kỳ phương tiện nào trên Trang Trung tâm VinaHealth hoặc Nền tảng Truyền thông Xã hội, bạn đảm bảo rằng bạn được sự cho phép từ tất cả những người xuất hiện trên phương tiện truyền thông của bạn để bạn thực hiện đóng góp này và cấp các quyền được mô tả ở đây. Không bao giờ đăng ảnh hoặc video của hoặc với người khác trừ khi bạn có sự cho phép rõ ràng của họ.

Nghiêm cấm tải lên các phương tiện truyền thông dưới bất kỳ hình thức nào  có chứa biểu hiện căm thù, lạm dụng, hình ảnh hoặc hành vi xúc phạm, tục tĩu, khiêu dâm, khiêu dâm hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc hình sự theo luật hoặc quy định hiện hành hoặc các điều khác có thể xung đột với các Điều khoản và Điều kiện này, Chính sách Bảo mật Trung tâm VinaHealth .

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tải lên bất kỳ tài liệu nào có chứa vi rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính nào khác , tệp hoặc chương trình được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính nào hoặc trang Web này.

Bằng cách tải lên bất kỳ phương tiện nào trên Trang Trung tâm VinaHealth hoặc Nền tảng Truyền thông Xã hội như ảnh hoặc video: (a) bạn cấp cho Trung tâm VinaHealth quyền vĩnh viễn, không thể hủy ngang, không độc quyền, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, hoàn toàn có thể cấp phép lại và giấy phép để sử dụng, sao chép, in, hiển thị công khai, tái sản xuất, sửa đổi, xuất bản, đăng, truyền, tạo các tác phẩm phái sinh từ, và phân phối phương tiện truyền thông và bất kỳ tài liệu nào có trong phương tiện truyền thông; (b) bạn xác nhận rằng bất kỳ người nào được nêu trong các phương tiện được gửi (hoặc, nếu là trẻ vị thành niên, cha mẹ / người giám hộ hợp pháp của họ) cho phép Trung tâm VinaHealth sử dụng, sao chép, in ấn, hiển thị công khai, tái sản xuất, sửa đổi, xuất bản, đăng, truyền, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ và phân phối các phương tiện và bất kỳ tài liệu nào có trong các phương tiện đó; và (c) bạn đồng ý bồi thường cho Trung tâm VinaHealth và các chi nhánh, giám đốc, cán bộ và nhân viên của nó và giữ họ vô hại trước bất kỳ và tất cả các khiếu nại và chi phí, bao gồm cả phí luật sư,phát sinh từ các phương tiện truyền thông và / hoặc việc bạn không tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này.

Trung tâm VinaHealth có quyền xem xét tất cả các phương tiện trước khi gửi đến trang web và loại bỏ bất kỳ phương tiện nào vì bất kỳ lý do gì, bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo trước, theo quyết định riêng của chúng tôi.

Mật khẩu

Trung tâm VinaHealth có một số công cụ cho phép bạn ghi lại và lưu trữ thông tin. Bạn có trách nhiệm thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng không có người nào được phép truy cập vào mật khẩu hoặc tài khoản Trung tâm VinaHealth của bạn. Bạn có trách nhiệm duy nhất: (1) kiểm soát việc phổ biến và sử dụng tên đăng nhập, tên hiển thị và mật khẩu; (2) ủy quyền, giám sát và kiểm soát quyền truy cập và sử dụng tài khoản và mật khẩu Trung tâm VinaHealth của bạn; (3) thông báo ngay cho Trung tâm VinaHealth nếu bạn tin rằng tài khoản hoặc mật khẩu của mình đã bị xâm phạm hoặc nếu có bất kỳ lý do nào khác mà bạn cần hủy kích hoạt mật khẩu. Để gửi email cho chúng tôi, hãy sử dụng liên kết “Liên hệ với chúng tôi” ở cuối mỗi trang trên trang web của chúng tôi. Bạn cấp cho Trung tâm VinaHealth và tất cả những cá nhân hoặc tổ chức khác liên quan đến hoạt động của Trang web quyền truyền, giám sát, truy xuất, lưu trữ,và sử dụng thông tin của bạn liên quan đến hoạt động của Trang web. Trung tâm VinaHealth không thể và không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với bất kỳ thông tin nào bạn gửi, hoặc việc bạn hoặc bên thứ ba sử dụng hoặc lạm dụng thông tin được truyền hoặc nhận bằng các công cụ và dịch vụ của Trung tâm VinaHealth.

Nguyên tắc Nội dung Người dùng

Nếu bạn sử dụng hoặc đăng Nội dung Người dùng trên Khu vực công cộng như blog, hoặc Danh bạ bác sĩ của chúng tôi, hoặc đăng trên bất kỳ Nền tảng truyền thông xã hội nào, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên lạc của mình, hậu quả của việc đăng những thông tin liên lạc đó và sự phụ thuộc của bạn vào bất kỳ thông tin liên lạc nào được tìm thấy trong các Khu vực Công cộng hoặc trên Nền tảng Truyền thông Xã hội. Trung tâm VinaHealth và các nhà cấp phép của nó không chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ thông tin liên lạc nào trong các Khu vực Công cộng hoặc trên Nền tảng Truyền thông Xã hội. Trong trường hợp bạn cảm thấy bị đe dọa hoặc tin rằng người khác đang gặp nguy hiểm, bạn nên liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật địa phương ngay lập tức. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể phải cấp cứu y tế, hãy gọi cho bác sĩ hoặc 114 ngay lập tức.

Khi được phép sử dụng Khu vực công cộng và Nền tảng truyền thông xã hội, bạn đồng ý rằng các hành động sau sẽ cấu thành vi phạm nghiêm trọng đối với các Điều khoản và Điều kiện này:

 1. Sử dụng Khu vực công cộng hoặc Nền tảng truyền thông xã hội cho bất kỳ mục đích nào vi phạm luật pháp địa phương, quốc gia hoặc quốc tế;
 2. Đăng tài liệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác hoặc quyền riêng tư hoặc quyền công khai của người khác;
 3. Đăng tài liệu bất hợp pháp, tục tĩu, phỉ báng, đe dọa, quấy rối, lạm dụng, vu khống, thù hận hoặc gây khó xử cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác theo quyết định riêng của Trung tâm VinaHealth;
 4. Đăng quảng cáo hoặc chào mời kinh doanh;
 5. Sau khi nhận được cảnh báo, tiếp tục làm gián đoạn dòng đối thoại bình thường hoặc đăng nhận xét không liên quan đến chủ đề đang được thảo luận (trừ khi rõ ràng cuộc thảo luận là dạng tự do);
 6. Đăng các bức thư dây chuyền hoặc đề án kim tự tháp;
 7. Mạo danh người khác;
 8. Phát tán vi rút hoặc mã máy tính có hại khác;
 9. Thu thập, cạo hoặc thu thập thông tin về người khác, bao gồm cả địa chỉ email, mà không có giấy tờ tùy thân của họ để đăng hoặc xem bình luận;
 10. Cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác sử dụng nhận dạng của bạn để đăng hoặc xem nhận xét
 11. Đăng cùng một ghi chú nhiều hơn một lần hoặc “gửi thư rác”; hoặc là
 12. Tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người nào khác sử dụng hoặc tận hưởng Khu vực Công cộng, Nền tảng Truyền thông Xã hội hoặc Trang web, hoặc theo phán quyết của Trung tâm VinaHealth, khiến Trung tâm VinaHealth hoặc bất kỳ khách hàng hoặc nhà cung cấp nào của nó phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc thiệt hại nào thuộc bất kỳ loại nào.

Các bài đánh giá được đăng trên Danh bạ Bác sĩ cũng phải tuân theo Nguyên tắc Đánh giá của Trung tâm VinaHealth

Trung tâm VinaHealth bảo lưu quyền (nhưng không bắt buộc) thực hiện bất kỳ hoặc tất cả những điều sau:

 1. Ghi lại cuộc đối thoại trong phòng trò chuyện công cộng.
 2. Điều tra cáo buộc rằng (các) thông tin liên lạc không tuân thủ các điều khoản của phần này và quyết định xóa hoặc yêu cầu xóa (các) liên lạc theo quyết định riêng của mình.
 3. Xóa các thông tin liên lạc lạm dụng, bất hợp pháp hoặc gây rối hoặc không tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này.
 4. Chấm dứt quyền truy cập của người dùng vào bất kỳ hoặc tất cả các Khu vực Công cộng và / hoặc Trang Trung tâm VinaHealth khi có bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản và Điều kiện này.
 5. Theo dõi, chỉnh sửa hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin liên lạc nào trong các Khu vực Công cộng hoặc trên Nền tảng Truyền thông Xã hội.
 6. Chỉnh sửa hoặc xóa (các) thông tin liên lạc được đăng trên Trang Trung tâm VinaHealth, bất kể (các) thông tin liên lạc đó có vi phạm các tiêu chuẩn này hay không.

Trung tâm VinaHealth hoặc người cấp phép của nó không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm đối với người dùng của Trang Trung tâm VinaHealth hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác về việc thực hiện hoặc không hiệu quả các hoạt động nói trên.

Quảng cáo, Tìm kiếm và Liên kết đến các Trang khác

Trung tâm VinaHealth có thể cung cấp liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Trung tâm VinaHealth cũng có thể chọn các trang web nhất định làm câu trả lời ưu tiên cho các cụm từ tìm kiếm bạn nhập và Trung tâm VinaHealth có thể đồng ý cho phép các nhà quảng cáo trả lời các cụm từ tìm kiếm nhất định bằng quảng cáo hoặc nội dung được tài trợ. Trung tâm VinaHealth không khuyến nghị và không xác nhận nội dung trên bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Trung tâm VinaHealth không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang của bên thứ ba được liên kết, các trang được đóng khung trong Trang Trung tâm VinaHealth, các trang của bên thứ ba được cung cấp dưới dạng kết quả tìm kiếm hoặc quảng cáo của bên thứ ba và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về nội dung hoặc tính chính xác của chúng. Việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba là do bạn tự chịu rủi ro và tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng cho các trang web đó. Trung tâm VinaHealth không xác nhận bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc phương pháp điều trị nào được quảng cáo trên Trang Trung tâm VinaHealth. Để biết thêm thông tin, hãy đọc Chính sách Quảng cáo của chúng tôi  .

Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Trung tâm VinaHealth, các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép và nhà cung cấp của nó, vô hại khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu nào, trách nhiệm pháp lý và dàn xếp bao gồm nhưng không giới hạn, phí pháp lý và kế toán hợp lý, dẫn đến từ, hoặc bị cáo buộc là do: (a) việc bạn sử dụng Trang web, (b) bất kỳ Nội dung Người dùng nào bạn đăng hoặc tải lên, (c) việc bạn sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ Nội dung Người dùng nào, hoặc (d) việc bạn vi phạm các Điều khoản này và Điều kiện.

Chung

Trung tâm VinaHealth có trụ sở tại thành phố Hà Nội, Việt Nam với các văn phòng chính tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm VinaHealth không tuyên bố rằng Trung tâm VinaHealth hoặc bất kỳ Trang nào trong hệ thống website Trung tâm VinaHealth và nội dung là phù hợp hoặc có thể được tải xuống bên ngoài Việt Nam. Quyền truy cập vào Nội dung có thể không hợp pháp bởi một số người hoặc ở một số quốc gia nhất định. Nếu bạn truy cập vào Mạng Trung tâm VinaHealth từ bên ngoài Việt Nam, bạn tự chịu rủi ro và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp của khu vực tài phán của mình.

Các điều khoản sau đây vẫn tồn tại sau khi Thỏa thuận này hết hạn hoặc chấm dứt vì bất kỳ lý do gì: Trách nhiệm pháp lý, Nội dung do người dùng gửi, Nội dung do người dùng gửi – tệp hình ảnh, video, âm thanh, Bồi thường, Thẩm quyền và Toàn bộ Thỏa thuận.

Quyền hạn

Bạn đồng ý rõ ràng rằng quyền tài phán dành riêng cho bất kỳ tranh chấp nào với Trung tâm VinaHealth, hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang Trung tâm VinaHealth, nằm trong các tòa án của Thành phố Hà nội và bạn cũng đồng ý và đồng ý rõ ràng với việc thực hiện quyền tài phán cá nhân tại tòa án của Thành phố Hà nội liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào như vậy bao gồm bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Trung tâm VinaHealth hoặc các chi nhánh, công ty con, nhân viên, nhà thầu, cán bộ, giám đốc, nhà cung cấp viễn thông và nhà cung cấp nội dung.

Các Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh bởi các luật ban hành của chính phủ Việt nam. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này bị bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào phát hiện là không hợp lệ, thì sự mất hiệu lực của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của các Điều khoản và Điều kiện này, sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Không từ bỏ bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào sẽ được coi là sự từ bỏ tiếp tục hoặc tiếp tục đối với điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác.

Thông báo và Thủ tục Gỡ bỏ; và Đại lý Bản quyền

Nếu bạn tin rằng bất kỳ tài liệu nào có thể truy cập trên hoặc từ Trang web vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu xóa các tài liệu đó (hoặc truy cập vào đó) khỏi trang web này bằng cách liên hệ với đại lý bản quyền của Trung tâm VinaHealth (được xác định bên dưới) và cung cấp thông tin sau:

 1. Nhận dạng tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là bị vi phạm. Vui lòng mô tả tác phẩm, và nếu có thể, hãy bao gồm bản sao hoặc vị trí (ví dụ: URL) của phiên bản được ủy quyền của tác phẩm.
 2. Nhận dạng tài liệu mà bạn cho là vi phạm và vị trí của tài liệu đó. Vui lòng mô tả tài liệu và cung cấp cho chúng tôi URL của tài liệu hoặc bất kỳ thông tin thích hợp nào khác sẽ cho phép chúng tôi xác định tài liệu.
 3. Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ e-mail (nếu có) của bạn.
 4. Tuyên bố rằng bạn thực sự tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
 5. Tuyên bố rằng thông tin mà bạn đã cung cấp là chính xác và cho biết rằng “sẽ bị phạt nếu khai man”, bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.
 6. Chữ ký hoặc hình thức điện tử tương đương từ chủ bản quyền hoặc đại diện được ủy quyền.

Đại diện của Trung tâm VinaHealth về các vấn đề bản quyền liên quan đến trang web này như sau:

Trung tâm phục hồi chức năng VinaHealth

Trụ sở: Số 49 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +842466871269

Email: info@vinahealth.org.vn

Tư vấn chuyên môn: +84937566333

Trong nỗ lực bảo vệ quyền của chủ sở hữu bản quyền, Trung tâm VinaHealth duy trì chính sách chấm dứt, trong những trường hợp thích hợp, những người đăng ký và chủ tài khoản của Trang web là những người vi phạm nhiều lần.

Hoàn thành thỏa thuận

Trừ khi được cung cấp rõ ràng trong một “thông báo pháp lý” cụ thể trên Trang Trung tâm VinaHealth, các Điều khoản và Điều kiện này và  Chính sách Bảo mật của Trung tâm VinaHealth  cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Trung tâm VinaHealth về việc sử dụng Trang Trung tâm VinaHealth và Nội dung.

Cảm ơn bạn đã hợp tác của bạn. Chúng tôi hy vọng bạn thấy Trang www.trungtamphuchoichucnang.com hữu ích và thuận tiện khi sử dụng! Các câu hỏi hoặc nhận xét liên quan đến trang web này, bao gồm bất kỳ báo cáo nào về các liên kết không hoạt động, phải được gửi bằng Biểu mẫu liên hệ với chúng tôi hoặc qua thư tới: Trung tâm VinaHealth, Số 49 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Trung tâm VinaHealth: Các câu hỏi hoặc nhận xét liên quan đến trang web Trung tâm VinaHealth, bao gồm bất kỳ báo cáo nào về các liên kết không hoạt động, phải được gửi qua email thông qua biểu mẫu web trực tuyến của chúng tôi trong liên hệ

Trung tâm phục hồi chức năng VinaHealth

Số 49 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Người nhận: Bộ phận khách hàng – Trung tâm VinaHealth.

Chúng tôi cố gắng trả lời mọi email một cách kịp thời nhưng do khối lượng nên không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể trả lời được.

Chỉnh sửa lần cuối vào lúc: 3:35 PM, 25/09/2020